ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานบนเว็บไซต์ (Term of User)

บริษัท เอช ทู โอ – ไฮโดร จำกัด

 

ผู้จัดจำหน่าย Iceland Spring Thailand

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

กรุณาอ่านข้อกำหนดในการใช้เว็บไซต์นี้อย่างละเอียด การใช้เว็บไซต์และระบบต่าง ๆ ของเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดต่าง ๆ รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว และหากท่านไม่ยินยอมให้ข้อกำหนดนี้ผูกพันตัวท่าน กรุณาอย่าใช้เว็บไซต์นี้ โดยทางบริษัท เอชทูโอ-ไฮโดร จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง จำกัด ปรับปรุง หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเมื่อใดก็ได้ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นจะผูกพันตัวท่าน ท่านจะต้องตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวเมื่อใช้เว็บไซต์ และเมื่อท่านใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจจะมีขึ้นแล้ว แม้ว่าทางเราจะได้พยายามอย่างสุดความสามารถในการยืนยันว่าข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ อยู่ในเว็บไซต์นี้มีความถูกต้องเหมาะสม แต่ท่านจะต้องไม่ด่วนสรุปว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์เป็นข้อมูลล่าสุดที่มีการปรับปรุงแล้ว หรือด่วนสรุปว่าเว็บไซต์นี้มีข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับบริษัทฯ

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

ข้อมูลทุกอย่างบนเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองในรูปแบบของงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่เป็นของบริษัทฯ และ/หรือแบรนด์ที่เกี่ยวข้อง หรือคู่สัญญาอื่น ๆ ที่อนุญาตให้บริษัทฯ ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาได้เสมือนเป็นเจ้าของ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในทรัพย์สินใด ๆ และ/หรือในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่จะไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งให้ใช้ได้ในเว็บไซต์นี้

การใช้เพื่อส่วนตัว

ท่านยอมรับว่าท่านจะไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ของบัญชีผู้ใช้ (account) ของท่านให้กับบุคคลภายนอก ท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรักษาความลับของบัญชีผู้ใช้ของท่านรวมถึงกิจกรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนหรือผ่านทางบัญชีผู้ใช้ของท่าน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บัญชีผู้ใช้ของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านตกลงและให้คำมั่นที่จะไม่ปลอมเป็นบุคคลอื่น หรือระบุถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือแสดงตนโดยหลอกลวงด้วยประการอื่นใดในความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลอื่น

การใช้ส่วนบุคคล

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้จะใช้เพื่อจุดประสงค์ส่วนบุคคลเท่านั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าจะไม่นำไปเผยแพร่ ส่งต่อดัดแปลง หรือทำซ้ำ หรือใช้เนื้อหาที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์และที่อยู่ในระบบการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อการใด ๆ และท่านจะต้องไม่คัดลอก เผยแพร่ หรือนำไปแสดงซึ่งข้อมูลใด ๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแค่บางส่วน ให้กับบุคคลภายนอก ท่านจะต้องไม่ติดต่อหรือเชื่อมต่อหรือทำซ้ำ/ลอกเลียน (mirror) ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ทั้งสิ้น พึงระลึกว่าทางบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ท่านใช้ ทำซ้ำ หรือเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากบริษัทฯ หากมีการละเมิดสิทธิต่าง ๆ เหล่านี้จะต้องมีการดำเนินการทางกฎหมายตามความเหมาะสม และท่านยอมรับที่จะชดใช้ ต่อสู้ในคดีความ และป้องกันบริษัทฯ จากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านยอมรับว่าการใช้เนื้อหาและข้อความหรือรูปลักษณะที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต อาจทำให้เกิดผลร้ายอย่างที่สุด และในกรณีที่มีการใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าชดเชยและค่าสินไหมทดแทนในทางกฎหมายที่เป็นธรรมในฐานะเจ้าของ รวมถึงสิทธิในการจำกัดห้ามมิให้มีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนนั้นต่อไป

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

การใช้เว็บไซต์นี้และการส่งข้อความใด ๆ หรือข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้หมายความว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิส่วนบุคคลและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้รวมถึงประกาศเพื่อปกป้องข้อมูล

คำสั่งซื้อ/การยกเลิกคำสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อของท่านจะถือว่าเป็นคำสั่งซื้อเพื่อซื้อสินค้าที่ท่านได้เลือกไว้ในคำสั่งซื้อภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้ คำสั่งซื้อทุกอันจะต้องอยู่ภายใต้การยอมรับของบริษัทฯ คำสั่งซื้อจะยังไม่สมบูรณ์ฯ ถ้าหากยังไม่มีการชำระเงิน หรือมีการยืนยันได้รับเงินที่ชำระเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้า ก็ต่อเมื่อมีการสั่งซื้อที่สมบูรณ์แล้วเท่านั้น (ได้รับการชำระเงินและตรวจสอบแล้ว) และทางบริษัทฯ จะไม่ยกเลิกคำสั่งซื้อ โดยไม่ได้มาจากความบกพร่องของทางบริษัทฯ เอง

การคืนเงินและคืนสินค้า

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะมีความพึงพอใจในตัวสินค้าที่ท่านสั่งซื้อไป และบริษัทฯ ทำงานอย่างหนักเพื่อทำให้ท่านมั่นใจว่าสินค้าที่ถูกส่งจากศูนย์จัดส่งนั้นถูกต้องและได้รับการบรรจุหีบห่ออย่างสมบูรณ์ เมื่อท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อแล้ว ท่านจะต้องทำการตรวจสอบโดยทันทีพร้อมใบเสร็จรับเงิน หากพบข้อผิดพลาดประการใด กรุณาแจ้งเราทันที และฝ่ายบริการลูกค้าของเราจะทำงานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อดำเนินการให้ท่าน โดยสามารถอ่านเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

การจัดส่งสินค้า

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการขนส่งสินค้า ในพื้นที่ประเทศไทย (ยกเว้นบางพื้นที่) ท่านสามารถตรวจสอบสถานที่จัดส่ง หรือ ค่าบริการการจัดส่งได้ที่ นโยบายการจัดส่งสินค้า หรือติดต่อสอบถามทาง Iceland Spring Thailand Call Center 0-2911-4855 เพื่อได้รับข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

เราอาจแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยการแก้ไขที่หน้านี้ เราจะใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น การประกาศในสิ่งที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของเราเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการแก้ไขดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เราขอให้คุณตรวจสอบหน้านี้เป็นครั้งคราว เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เราทำขึ้น เนื่องจากคุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการขณะที่คุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงคุณต้องหยุดใช้งานเว็บไซต์

ไวรัส

บริษัทฯ ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ของเราจะปลอดภัยหรือปราศจากข้อบกพร่องหรือไวรัส คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดค่าเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแพลตฟอร์มเพื่อเข้าใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา คุณควรใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณเอง คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์ของเราในทางที่ผิดโดยการนำไวรัส โทรแจนส์ เวิร์ม ลอจิกบอมบ์ หรือสิ่งอื่นที่อาจทำลายหรือเป็นอันตรายต่อเทคโนโลยี คุณต้องไม่พยายามเข้าใช้งานเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์ที่เก็บไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือเซิร์ฟเวอร์ใดๆ คอมพิวเตอร์ หรือฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณต้องไม่โจมตีเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผ่านการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการ หรือกระจายการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการ การฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ คุณอาจกระทำความผิดอาญาตามกฎหมายไซเบอร์ที่บังคับใช้ เราจะรายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ จะร่วมมือกับหน่วยงานเหล่านั้นโดยการเปิดเผยตัวตนของคุณให้แก่พวกเขา ในกรณีที่มีการฝ่าฝืน สิทธิ์ของคุณในการใช้เว็บไซต์ของเราจะหยุดลงทันที

ช่องทางติดต่อเรา

หากต้องการติดต่อเรา กรุณาส่งอีเมลหาเราที่ icelandspringofficial@gmail.com

หรือติดต่อ Iceland Spring Thailand Call Center 0-2911-4855

ขอขอบคุณที่เข้าชมเว็บไซต์ของเรา

เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565