นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน บนหน้าเว็บไซต์ (Cancel Policy)

บริษัท เอช ทู โอ – ไฮโดร จำกัด

ผู้จัดจำหน่าย Iceland Spring Thailand

เงื่อนไขการคืนสินค้า – เคลมสินค้า

การรับเปลี่ยน – คืนสินค้ากับบริษัท เอช ทู โอ – ไฮโดร จำกัด ต้องเป็นสินค้าที่ทำการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์เท่านั้น

1.กรณีสินค้าเสียหาย ลูกค้าต้องตรวจรับสินค้า และปฏิเสธการรับสินค้านั้นทันที หากพบปัญหาจัดส่งสินค้าที่ผิดไปจากที่สั่งซื้อ เช่น สินค้าผิดขนาด จำนวนสินค้าไม่ครบ หรือสินค้าชำรุดเสียหาย (จากการพิจารณาของบริษัทฯ)

2.ไม่รับเปลี่ยน-คืน กรณีที่สินค้าถูกใช้งานแล้ว และลูกค้าต้องการเปลี่ยนใจ โดยไม่ใช่สาเหตุจากปัญหาผลิตภัณฑ์

3.สินค้าที่มีปัญหาจากตัวผลิตภัณฑ์ ให้แจ้งเปลี่ยน/คืนได้ โดยต้องได้รับการตรวจพิสูจน์จากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนทุกกรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณารับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ทั้งนี้คำพิจารณาของทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

4.สินค้านั้นจะต้องไม่มีความชำรุดเสียหาย / บุบสลายจากการกระทำของลูกค้า

5.สินค้าต้องมีใบเสร็จรับเงินตัวจริง

6.สินค้านั้นต้องไม่ผ่านการใช้ และต้องบรรจุในกล่อง หรือหีบห่อในสภาพที่สมบูรณ์

7.สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการ อาทิ ของแถม สินค้าแลกรับ สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก

8.ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า และค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ ไม่สามารถขอคืนได้

9.สินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นไม่ได้เกินขึ้นจากทางบริษัท

 

รูปแบบและวิธีการคืนเงิน/คืนสินค้า

  1. กรณีชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิต แบบชำระเงินเต็มจำนวน หรือแบบผ่อนชำระ บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้า กลับเข้าวงเงินบัญชีบัตรเครดิต ลูกค้าสามารถแจ้งเรื่องขอรับเงินคืนได้หลังจากที่รับสินค้าภายในระยะเวลา 7 วัน (ขอสงวนสิทธิ์ข้อมูลชื่อบนบัตรเครดิตต้องตรงตามรายชื่อผู้สั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์เท่านั้น) และจะได้รับเงินคืนภายใน 60 วัน (ทำการ) นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบ*

 

  1. กรณีชำระสินค้าชำระเงินผ่านโมบายแบงค์กิ้ง, ชำระเงินผ่าน QR Code และอื่นๆ

บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้า คืนกลับเข้าบัญชีธนาคารลูกค้า ซึ่งสามารถแจ้งเรื่องขอรับเงินคืนได้หลังจากที่รับสินค้าภายในระยะเวลา 7 วัน และจะได้รับเงินคืนภายใน 60 วัน (ทำการ) นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบ*

 

  1. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบสำหรับการส่งคืนสินค้า

– ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง

– สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (Book Bank) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อให้บริษัทฯ โอนเงินค่าสินค้าคืน

– สำเนาเอกสารรายการสั่งซื้อสินค้า (Sale Order)

– สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

 

  1. 4. การแจ้งปัญหา

– ถ่ายภาพสินค้าและส่งให้เจ้าหน้าที่

– ระบุสาเหตุและปัญหา

– ทางบริษัทฯ ขอเก็บสินค้ากลับคืนทั้งหมด ในทุกกรณี

– การเปลี่ยน-เคลมสินค้านั้น ลูกค้าจะต้องทำการแจ้งปัญหาภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้าหรือบริการ  ถ้ามีสินค้าพร้อมส่งจะสามารถดำเนินการได้ภายใน 7-14 วัน หากไม่แล้ว อาจจะมีแจ้งเปลี่ยนรุ่น หรือขนาดใหม่หรือยกเลิกการซื้อ

 

  1. 5. ติดต่อผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

– Line Official Account Iceland Spring : พิมพ์ @icelandspring (มี @)

– อีเมล : icelandspringofficial@gmail.com

– โทรศัพท์ : 0-2911-4855

 

  1. 6. รอรับการยืนยัน

– เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและแจ้งผลการพิจารณาคืนสินค้าทางอีเมลของท่าน หรือ Line Official Account

 

 

  1. 7. คืนสินค้าจริง

– ลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รอนัดวันเพื่อเข้าไปรับสินค้าคืน

– ลูกค้าต่างจังหวัด ส่งสินค้าคืนบริษัทฯ ด้วยขนส่งเอกชนและเป็นผู้ชำระค่าส่งสินค้าคืนบริษัทฯ เองในทุกกรณี

 

8.รูปแบบการชำระสินค้า วิธีการและระยะเวลาการคืนเงิน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนค่าสินค้าและบริการ โดยจะไม่ทำการคืนเป็น เงินสด ทุกกรณี ซึ่งจะดำเนินการคืนค่าสินค้าและบริการโดยวิธีการดังต่อไปนี้:

 

ลำดับ รูปแบบการชำระสินค้า วิธีการคืนเงิน ระยะเวลาการคืนเงิน (วัน*)
1 ชำระผ่านบัตรเครดิต (Online) คืนวงเงินเข้าบัตรเครดิต 60 วัน
2 ชำระเงินผ่านโมบายแบงค์กิ้ง โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร 60 วัน
3 ชำระเงินผ่าน QR Code โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร 60 วัน

 

9.ระยะเวลาการทำเรื่องคืนเงิน

  1. 1. ลูกค้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ระยะเวลา 60 วันทำการ

(กรุงเทพมหานคร,นนทบุรี,สมุทรปราการ,นครปฐม (อ.นครชัยศรี อ.พุทธมณฑล อ.สามพราน) ,ปทุมธานี (อ.คลองหลวง ต.คลองหนึ่ง ต.คลองสอง) (อ.ธัญบุรี ต.ประชาธิปัตย์ ต.บึงยี่โถ) (อ.ลำลูกกา) ,สมุทรสาคร

(อ.บ้านแพ้ว อ.กระทุ่มแบน)

  1. 2. ลูกค้าต่างจังหวัด ระยะเวลา 60 วันทำการ

 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เงื่อนไขการเปลี่ยน / คืนสินค้าและคืนเงิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า