นโยบายความเป็นส่วนตัว บนหน้าเว็บไซต์ (Privacy Policy)

บริษัท เพ็ญสว่าง สโตร์ จำกัด

บริษัท เอชทูโอ-ไฮโดร จำกัด (ผู้จัดจำหน่าย Iceland Spring Thailand) ในฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัว และตระหนักถึงความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จึงจัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้นเพื่ออธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลมีเพื่อการให้บริการที่ดีขึ้น และเพื่อความสะดวกหรือเพื่อประโยชน์ในการใช้งานกับท่านมากที่สุด ทั้งนี้ระบบจะรวบรวมข้อมูลที่ได้รับโดยตรงจากท่าน ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

 • การสมัครสมาชิก
 • โทรศัพท์
 • อีเมล
 • Facebook Login
 • Google Login
 • Line Login
 • Twitter Login

 

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่เข้าถึงได้จากแหล่งอื่น เช่น เสิร์ชเอนจิน โซเชียลมีเดีย หน่วยงานราชการ บุคคลภายนอกอื่น ๆ เป็นต้น

 

 • ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
 • ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เลขประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เป็นต้น
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
 • ข้อมูลบัญชี เช่น บัญชีผู้ใช้งาน ประวัติการใช้งาน แต้ม Iceland Spring Thailand Rewards เป็นต้น
 • หลักฐานแสดงตัวตน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง เป็นต้น
 • ข้อมูลการทำธุรกรรมและการเงิน เช่น ประวัติการสั่งซื้อ การแจ้งชำระเงิน รายละเอียดบัตรเครดิต บัญชีธนาคาร เป็นต้น
 • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP address, Cookie ID, ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Activity Log) เป็นต้น
 • ข้อมูลการรับรู้ข่าวสาร เช่น ความต้องการของท่านในการรับข้อมูลทางการตลาดจากบริษัทฯ และรูปแบบการติดต่อสื่อสารที่ต้องการ เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือในกรณีที่กฏหมายอนุญาตให้ดำเนินการได้
 • ข้อมูลอื่นๆ เช่น รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข้อมูลที่ท่านค้นหา รายละเอียดการสะสมพอยท์ แลกของรางวัล และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

 • วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ดังต่อไปนี้
 • เซิร์ฟเวอร์บริษัทของเราในประเทศไทย
 • เซิร์ฟเวอร์บริษัทของเราในต่างประเทศ
 • ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ในประเทศไทย
 • ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ในต่างประเทศ

 

 • เทคโนโลยีติดตามตัวบุคคล (Cookies) เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของท่านให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทฯ ใช้ (Cookies) หรือ เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อพัฒนาการเข้าถึงสินค้าหรือบริการ โฆษณาที่เหมาะสม และติดตามการใช้งานของท่าน บริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากท่านไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านสามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเราได้

 

 1. ผู้เยาว์

 

หากท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปี หรือมีข้อจำกัดสามารถตามกฏหมาย บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องให้พ่อแม่ หรือผู้ปกครองของท่านให้ความยินยอมหรือที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ หากทราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ทางเราจะดำเนินการลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทฯ

 1. วิธีการใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ

 

 • การบริหารจัดการ บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็นในการติดต่อ ให้บริการ สำรวจความคิดเห็น ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้บริการ รวมไปถึงการนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อปรับปรุง พัฒนาสินค้าและบริการ และการทำกิจกรรมการตลาดในรูปแบบต่างๆ หรือกิจกรรมอื่นที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้สนับสนุนให้ดียิ่งขึ้น
 • พันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลบางอย่างกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อติดต่อและประสานงานการให้บริการสินค้าหรือบริการ และให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของสินค้าหรือบริการ
 • ผู้ให้บริการ บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางอย่างให้กับผู้ให้บริการของบริษัทฯ เท่าที่จำเป็น เพื่อดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น การชำระเงิน การตลาด การพัฒนาสินค้าหรือบริการ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ให้บริการอาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง
 • การเปิดเผยข้อมูล ผู้ใช้บริการมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่าน โดยบริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่านให้กับบุคคลภายนอก นอกเหนือจากการได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการเท่านั้น
 • การเผยแพร่ข้อมูล บริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการที่ให้ไว้ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการเท่านั้น
 • การขอความยินยอม บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่านก่อนใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

 • ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล

 

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา และเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

 

 • ความปลอดภัย หรือ การแบ่งปันของข้อมูล

 

 • บริษัทฯ จะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการกับบริษัทฯ องค์กร และบุคคลภายนอก ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

5.1.1. เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน

5.1.2. สำหรับเหตุผลทางกฎหมาย

 • บริษัทฯ จะแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ให้กับบริษัทฯ องค์กร หรือบุคคลภายนอก หากบริษัทฯ เชื่อโดยสุจริตว่าการเข้าถึง เข้าใช้ การเก็บรักษา หรือการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีเหตุจำเป็นอันสมควรดังนี้

ก. เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือการร้องขอข้อมูลจากทางราชการ

ข. บังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการตรวจสอบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น

ค. ตรวจจับ ป้องกัน หรือระบุการทุจริต ปัญหาด้านความปลอดภัยหรือด้านเทคนิค

ง. ป้องกันอันตรายต่อสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยผู้ใช้บริการคนอื่นๆที่ใช้งานเว็บไซต์ หรือประชาชนตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต

 

 • สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 • สิทธิขอถอนความยินยอม (right to withdraw consent) หากท่านได้ให้ความยินยอม บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา
 • สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (right to access) ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิด ชอบของบริษัทฯ และขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เปิดเผยว่าได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาได้อย่างไร
 • สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล (right to data portability) ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่าน หรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค
 • สิทธิขอคัดค้าน (right to object) ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทำขึ้น เพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฏหมาย หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณ ประโยชน์
 • สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล (right to erasure/destruction) ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเห็นว่าบริษัทฯ หมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว
 • สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (right to restriction of processing) ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของท่านหรือกรณีอื่นใดที่เราหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ท่านขอให้เราระงับการใช้แทน
 • สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล (right to rectification) ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • สิทธิร้องเรียน (right to lodge a complaint) ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

หากคุณอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) นอกจากสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้นแล้ว คุณมีสิทธิที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนกับสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศของคุณ หากคุณเชื่อว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

คุณสามารถใช้สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ โดยติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราตามรายละเอียดท้ายนโยบายนี้ เราจะแจ้งผลการดำเนินการภายในระยะเวลา 30 วัน นับ นับแต่วันที่เราได้รับคำขอใช้สิทธิจากคุณ ตามแบบฟอร์มหรือวิธีการที่เรากำหนด ทั้งนี้ หากเราปฏิเสธคำขอ เราจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้คุณทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

 

กฏหมายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา (CCPA) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฏหมายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 2018 (CCPA) โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (CCPA Privacy Policy)

 

 • การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นระยะ แต่จะไม่ลดทอนสิทธิของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายส่วนตัวในเว็บไซต์นี้ และหากมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ ผู้สนับสนุนจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจน ขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เข้าชมหรือใช้หรือแลกรับรางวัล

 

นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

 • นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น

 

บริษัทฯ อาจมีโฆษณาที่เชื่อมต่อ (Link) ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งอาจมีมาตรการหรือนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างจากบริษัทฯ ท่านต้องตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงนี้ด้วยตัวเอง บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองข้อความหรือการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์อื่นได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้ประกาศไว้

 

 • การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกิดขึ้น บริษัทฯ จะแจ้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าที่สามารถกระทำได้ ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของท่าน บริษัทฯ จะแจ้งการละเมิดให้ท่านทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาโยไม่ชักช้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

 • การโฆษณาและการตลาด

 

ในระหว่างการใช้บริการ บริษัทฯ จะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทฯ ในกลุ่ม พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่ท่านอาจมีความสนใจ และเพื่อประโยชน์ในการได้รับสินค้าหรือบริการ บริษัทฯ ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงสินค้าหรือบริการ และทำการตลาดผ่าน Google, Facebook, pixel tracking code และอื่นๆ บริษัทฯ ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สินค้าหรือบริการเหมาะสมกับท่าน เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจแสดงโฆษณาจากบุคคลที่สามเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการของเรา เช่น Google AdSense, BuySellAds บุคคลที่สามเหล่านี้อาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินการเหล่านี้เท่านั้น และมีหน้าที่ไม่เปิดเผยหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่น บริษัทฯ จะไม่ใช้ระบบการตัดสินใจอัตโนมัติ (automated decision-making) โดยปราศจากการบุคคลกำกับดูแล รวมถึงการทำโปรไฟล์ลิ่ง (profiling) ในลักษณะที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับท่านอย่างมีนัยสำคัญ โดยท่านสามารถดำเนินการยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารจากบริษัทฯ โดยติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท เอชทูโอ-ไฮโดร จำกัด 747/96 ถนน กรุงเทพ- นนทบุรี บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Iceland Spring Thailand Call Center : 0-2911-4855
E-mail : Icelandspringofficial@gmail.com